DVGW Butterfly Valves

DVGW-Gas certified lug-type butterfly valve

Lug-type butterfly valve gas type AK211G
DVGW-Gas certified lug-type butterfly valve
Learn more
Butterfly Valve Potable Water type AK211W
DVGW certified lug-type butterfly valve for drinking water
Learn more
Wafer-type butterfly valve type AK210W
Wafer butterfly valve with DVGW certifiation for drinking/potable water
Learn more
DVGW Butterfly Valves type AK210G
DVGW Gas certified wafer type butterfly valve
Learn more